otrdiena, 2010. gada 7. septembris

Salnas, Trenči, Babītes pagasts, Babītes novads

Adrese: Salnas, Trenči, Babītes pagasts, Babītes novads
Novērtējums: 27000.00 Ls

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.84 ZTI Ginters Hmeļevskis prakses vietā Rīgā, Tērbatas ielā 53-4, rīko 1.izsoli parādniekam Anatolijam Boguckim piederošajam nekustamajam īpašumam. Piedzinējs – AS „NORVIK BANKA”, adrese: E.Birznieka-Upīša iela 21, Rīga. Īpašums sastāv no: zemes gabala ar kopējo platību 0,96 ha, ekspluatācijā nenodotas (rekonstrukcija) dzīvojamās mājas (saskaņā ar īpašuma vērtētāja profesionālo atzinumu-dzīvojamās ēkas) un 2 palīgēkām (saskaņā ar īpašuma vērtētāja profesionālo atzinumu - 2 saimniecības ēkām), kas atrodas „Salnas”, Trenči, Babītes pag., Babītes nov., kadastra Nr.8048 012 0033. Novērtējums – sākumcena – Ls27000,- Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 04.10.2010 plkst.10:30 Rīgā, Tērbatas ielā 53-4. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita Ls2700,- ZTI Gintera Hmeļevska, p.k., 060172-11005, depozīta kontā A/S „PrivatBank”, konta Nr.LV56PRTT0262011257600. Tālr.uzziņām 67285737.

Spilves iela 57, Spilve, Babītes novads

Adrese: Spilves iela 57, Spilve, Babītes novads
Novērtējums: 52000.00 Ls

Rīgas Apgabaltiesas 58.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, prakses vieta Rīga, Brīvības gatve 226/4, rīko nekustamā īpašuma Spilves iela 57, Spilve, Babītes pagasts, Babītes novads, kadastra Nr.8048 004 0119, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0.671 ha. Izpildot kadastrālo uzmērīšanu, zemes īpašuma kopplatība var tikt precizēta. Uz zemes gabala atrodas viena vienstāva dzīvojamā ēka ar trim palīgceltnēm. Nekustamā īpašuma īpašnieks – Andris Karlsbergs. Piedzinējs – Akciju sabiedrība “Swedbank”, (iepriekšējais nosaukums „Hansabanka”), Balasta dambis 1a, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums – Ls 52 000,00. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā Nr. LV86HABA0551027508348, saņēmējs zv. tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, reģ.Nr. 18037312362, AS „Swedbank”, kods HABALV22 nodrošinājuma summa 10 % apmērā no novērtējuma summas. Izsole notiks 2010.gada 29.septembrī plkst.14:30 Rīgā, Brīvības gatve 226/4, zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Stepanova birojā.

Liberu iela 29, Liberi, Babītes nov.

Adrese: Liberu iela 29, Liberi, Babītes nov.
Novērtējums: 22800.00 Ls

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.32 zvērināts tiesu izpildītājs Roberts Kučinskis prakses vietā Rīgā, Miera ielā 7, 2010.gada 28.septembrī plkst. 11.00 rīko pirmo izsoli nekustamam īpašumam Kad. Nr. 8048 010 0169, Babītes nov., Liberi, Liberu iela 29. Novērtējums Ls 22800,00. Zemes gabals, kopējā platība 1650,00  kvm. Īpašnieks: Marina Miheičika. Piedzinējs A/S „Aizkraukles banka” Elizabetes iela 23, Rīga. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Līdz izsolei pretendentiem jāieskaita ZTI R. Kučinska LV30066810514 depozīta kontā Nr. LV72 AIZK 0001130030150 a/s “Aizkraukles banka” nodrošinājums Ls 2280,00. Tālrunis uzziņām 67360475.

Gravu ielā 72, Spilve, Babītes pag., Babītes nov.

Adrese: Gravu ielā 72, Spilve, Babītes pag., Babītes nov.
Novērtējums: 77400.00 Ls

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, ar prakses vietu: Tērbatas iela 14, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Maļikam Jānim, personas kods: 111172-11092, un Jeršovam Igoram, personas kods: 311277-11806. Piedzinējs – A/S „DnB NORD Banka”, reģ.nr.40003024725.
Tiks izsolīts nekustamais īpašums – zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0814, kuram pievienota dzīvojamā māja (nepabeigta celtniecība) (kadastra apzīmējums 8048 004 0814 001), kas atrodas Gravu ielā 72, Spilve, Babītes pag., Babītes nov., un kas nostiprināts Babītes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0015 4061.
Nekustamā īpašuma novērtējums Ls 77400,00.
Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. 
Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1pantu izsoles sākumcena: Ls 77400,00.
Izsole notiks 2010.gada 11.oktobrī pulksten 12:00 - Rīgā, Tērbatas ielā 14.
Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (Reģ.Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV63AIZK0001130030215, Aizkraukles bankā, kods: AIZKLV2X, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma

Vecušiņas, Salas pagasts, Babītes novads

Adrese: Vecušiņas, Salas pagasts, Babītes novads
Novērtējums: 63000.00 Ls

Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr. 79 zvērināts tiesu izpildītājs Sandra Paegle,
prakses vietā Rīgā, Kalnciema iela 39b, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder parādniekam Jurim Šalajevam, .
Piedzinējs: Valsts ieņēmumu dienests Rīgas reģionālās iestādes Rīgas rajona nodaļa.
Nekustamais īpašums pēc adreses Babītes novads, Salas pagasts, ”Vecušiņas” sastāv no: vērtējamās 271/291 domājamās daļas īpašniekam saskaņā ar Zemesgrāmatā reģistrēto kopīpašnieka lietošanas kārtību (II.daļas 2.iedaļas ieraksts NR.3.2) lietošanā un apsaimniekošanā pāriet zemes nogabals 6.4ha platībā, kas atrodas nekustamā īpašuma 2.zemes gabalā ar kadastra apz.8088 010 0034, kas pirkuma līgumam klāt pievienotajā sadalījuma plānā apzīmēts ar burtu ”A”, uz kura atrodas Zemesgrāmatā nereģistrētā dzīvojamā māja ar kopējo aptuveno platību 281.48 m2 un 1. zemes gabals ar kadastra apz. 8088 010 0033 platībā 20,7 ha. Nekustamā īpašuma novērtējums Ls 63000.00.Citi hipotekārie kreditori un viņu prasījumi nav zināmi. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.
Izsole notiks 2010. gada 20.oktobrī plkst.11:00 Rīgā, Kalnciema ielā 39b.
Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Sandras Paegles LV05126310518 depozīta kontā Rietumu banka kods RTMBLV2X , konta Nr. LV59 RTMB 0000267 805 739  nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma  novērtējuma  jeb Ls 6300.00. Tālrunis uzziņām 67618342

Viestura iela 8, Dzilnuciems, Babītes pagasts, Babītes novads

Adrese: Viestura iela 8, Dzilnuciems, Babītes pagasts, Babītes novads
Novērtējums: 37100.00 Ls

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.83 ZTI Jānis Jonas, ar prakses vietu: Tallinas ielā 38-2, Rīgā, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Irinai Mihailovai.
Piedzinējs: AS „Latvijas Biznesa banka”
Nekustamā īpašuma īss apraksts:
Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala bez apbūves 5028 kvadrātmetru platībā, kas reģistrēts Babītes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000153155 ar kadastra Nr. 8048 007 0333
Nekustamā īpašuma novērtējums LVL 37 100,00.
Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.
Pirmā izsole notiks 20.09.2010. plkst.14.00, Tallinas ielā 38-2, Rīgā
Pretendentiem līdz izsoles dienai zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Jonas, reģ.Nr.15108111506, depozīta kontā LV87PRTT0262016923200, AS „PrivatBank” SWIFT PRTTLV22, jāiemaksā 10 % nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i. LVL 2740,00.
Tālr. uzziņām 67220166

otrdiena, 2010. gada 24. augusts

Elīnas iela 9, Kaģi, Salas pagasts, Babītes novads

Adrese: Elīnas iela 9, Kaģi, Salas pagasts, Babītes novads
Novērtējums: 2000.00 Ls

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, ar prakses vietu: Tērbatas iela 14, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder SIA DENTALEKS, reģ.nr.: 40002032918. Piedzinējs – A/S „DnB NORD Banka”, reģ.nr.40003024725.
Tiks izsolīts nekustamais īpašums – zemes gabals ar kadastra numuru 8088 010 0141, kas atrodas Elīnas ielā 9, Kaģi, Salas pag., Babītes nov., un ir nostiprināts Salas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0029 7602.
Nekustamā īpašuma novērtējums Ls 2000,00.
Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. 
Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1pantu izsoles sākumcena: Ls 2000,00.
Izsole notiks 2010.gada 22.septembrī pulksten 12:00 - Rīgā, Tērbatas ielā 14.
Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (Reģ.Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV63AIZK0001130030215, Aizkraukles bankā, kods: AIZKLV2X, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma.